over ons

Algemene voorwaarden

Onderstaand vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor alle klanten bij Phone-Fixers:

Opvattingen

 1. Het bedrijf Phone-Fixers is opgericht met als insteek het repareren van defecte smartphones en tablets.
 2. Wanneer er in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘’Phone-Fixers’’, doelt men op alle in haar dienst zijnde medewerkers.
 3. Wanneer er in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over een ‘’klant’’, doelt men op een consument of bedrijf die de diensten van Phone-Fixers utiliseert of producten van Phone-Fixers aanschaft.
 4. Wanneer er in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘’diensten’’, doelt men op de uitgevoerde werkzaamheden van Phone-Fixers. Voorbeelden hiervan zijn: het repareren van smartphones en tablets, het geven van adviezen of uitleg voor smartphones en tablets, het ophalen of brengen van smartphones en tablets.
 5. Wanneer er in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘’producten’’, doelt men op de door klanten ter reparatie aangeboden smartphones of tablets.
 6. Wanneer er in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘’originele onderdelen’’, doelt men zowel op nieuwe originele onderdelen als op onderdelen verkregen uit originele toestellen.
 7. Wanneer er in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘’website’’, doelt men op de website van Phone-Fixers: www.Phone-fixers.nl.

De toepassing van de algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten van Phone-Fixers.
 2. Indien er afwijkingen zijn betreffende de algemene voorwaarden, is het van belang dat de geldende afspraken schriftelijk zijn genoteerd en door beide partijen geaccepteerd zijn.

Het sluiten van een geldige overeenkomst

 1. Op het moment dat een voorgestelde offerte of een gedaan aanbod van Phone-Fixers mondeling of schriftelijk door de klant wordt geaccepteerd, mag men spreken van een geldige overeenkomst.
 2. In het geval dat er meerwerk verricht dient te worden aan een product wat ten tijde van de overeenkomst onbekend was, is Phone-Fixers gerechtigd deze kosten aan de klant door te berekenen. De klant kan deze werkzaamheden weigeren, indien hij/zij bezwaar heeft. De klant dient de tot dusver verrichtte diensten van Phone-Fixers aan hun product te vergoeden.
 3. In het geval dat een klant de gehele opdracht wilt annuleren, is dit alleen mogelijk voor het deel van de diensten die nog niet zijn verricht.

De werkwijze van Phone-Fixers en haar uitvoering van diensten

 1. Klanten die telefonisch of via de website een afspraak gemaakt hebben, verkrijgen voorrang boven klanten zonder afspraak.
 2. Wanneer een klant zijn/haar toestel afgeeft ter reparatie, zal Phone-Fixers vragen om de toegangscode hiervan. Indien de klant deze toegangscode geeft, geeft hij/zij daarmee toestemming dat Phone-Fixers deze toegangscode gebruikt om bepaalde functies van het toestel te testen.
 3. Phone-Fixers beschikt over het recht om ter reparatie aangeboden producten/toestellen terug te zetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Phone-Fixers is dan ook nimmer verantwoordelijk voor het eventuele verlies van persoonlijke gegevens.
 4. De klant wordt geacht de juiste gegevens te verstrekken aan Phone-Fixers.
 5. Phone-Fixers streeft er altijd naar gebruik te maken van originele onderdelen. Mocht dit door overmacht niet lukken, dan wordt er gebruik gemaakt van de hoogst haalbare kwaliteit onderdelen.
 6. Phone-Fixers beschikt over het recht om derden in te schakelen voor haar diensten.
 7. Phone-Fixers streeft er naar om reparaties binnen een half uur uit te voeren. Is het echter niet haalbaar binnen deze tijd, dan zal dit aan de klant gemeld worden.
 8. Wanneer het (al dan niet) gerepareerde product of toestel binnen een week nog niet opgehaald is, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. Wanneer het product of toestel na zes weken nog niet opgehaald is, gaat het eigendom over op die van Phone-Fixers.

Ruilen en retourneren

 1. In het geval dat een klant een product wilt ruilen of retourneren, dient hij of zij hiervoor een betalingsbewijs in de vorm van een kassabon of een digitaal afschrift te tonen.
 2. Het product dat de klant wilt ruilen of retourneren, dient in de originele verpakking onaangetast te worden aangeleverd. In het geval van beschadiging aan de verpakking of aan het product wordt het product dan ook niet geruild of geretourneerd.

Garantie- en betalingsregeling

 1. De klant heeft drie maanden garantie op een door Phone-Fixers gerepareerd product. Dit geldt niet voor valschade na de reparatie of in het geval van waterschade.
 2. Ookal maakt Phone-Fixers gebruik van originele onderdelen, toch kan Phone-Fixers niet garanderen dat de fabrieksgarantie op het product geldig blijft.
 3. In het geval dat het Phone-Fixers niet lukt om een product of toestel te repareren, zullen er onderzoekskosten in rekening worden gebracht.
 4. De reparatiekosten zijn de kosten zoals weergegeven op de website van Phone-Fixers. Indien dit niet het geval is, dient dit schriftelijk of mondeling overeengekomen te zijn.
 5. Klanten dienen in de winkel direct hun kosten te voldoen bij het ophalen van het product. Zakelijke klanten kunnen, wanneer overeengekomen, onder voorwaarden op rekening betalen.
 6. Producten of toestellen die door de betreffende fabrikant waterdicht worden gefabriceerd kunnen na een reparatie deze waterdichtheid verliezen. Phone-Fixers kan deze waterdichtheid na een reparatie dan ook niet garanderen en is dan ook niet aansprakelijk voor deze waterdichtheid.

Aansprakelijkheid

 1. Phone-Fixers heeft enkel een inspanningsverplichting ten aanzien van de producten van klanten. Phone-Fixers kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het gewenste resultaat.
 2. In het geval dat Phone-Fixers wel aansprakelijk wordt gehouden, zal dit enkel gelden voor directe schade die u daadwerkelijk en aantoonbaar door Phone-Fixers is aangedaan vanwege een tekortschieten van onze diensten. Deze schade is beperkt tot maximaal de factuurwaarde voor de reparatie van het product.
 3. Aanspraken wegens tekortschieten aan de zijde van Phone-Fixers vervallen indien deze niet schriftelijk en onderbouwd zijn gemeld bij Phone-Fixers binnen een termijn van veertien dagen, nadat de klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem/haar beoogde tekortschieting waarop de aanspraken worden gebaseerd.
 4. Phone-Fixers is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van data van het door de klant aangeboden product.
 5. Wanneer er schade aan producten van klanten is ontstaan door een overmachtssituatie waaronder inbraak, brand, lekkage of overstroming, is Phone-Fixers niet aansprakelijk voor deze schade.
 6. Indien er sprake is van totaal verlies van een product, wordt de dagwaarde van dit product aangehouden als zijnde schade bedrag en wordt er vergoed tot een maximum van 250 Euro. Nimmer is Phone-Fixers gehouden het gehele product te vervangen.

Rechtsverhoudingen

 1. Er is Nederlands recht van toepassing op de rechtsverhouding tussen Phone-Fixers en haar klanten.
 2. Mochten er geschillen ontstaan tussen Phone-Fixers en haar klanten, dan zullen deze worden beslecht door een bevoegd rechter van het arrondissement ’s-Gravenhage.